Nabídka činností  
1. Služby v oblasti BOZP  

Nače firma od roku 1994 poskytuje komplexní služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v oblasti Požární ochrany a v oblasti revizí, kontrol a prohlídek vyhrazených technických zařízení: Tlakové nádoby stabilní, nízkotlaké kotelny, středotlaké kotle, jeřáby a v oblasti vyhrazených a nevyhrazených požárně bezpečnostních zařízení: přenosné a pojízdné hasící přístroje, vnější a vnitřní hydranty a hadicové systémy, požární dveře, požární klapky, nouzové osvětlení, zařízení pro vyhlášení požárního poplachu atd…

 
2. Služby v oblasti PO  
3. Tlakové nádoby stabilní  
4. Jeřáby a zdvihací zařízení  
5. Nízkotlaké kotelny  
6. Středotlaké kotle  
7. Nevyhrazená technická zařízení  
8. Hasicí přístroje   K naší práci využíváme moderní technologie, naši zákazníci mají  
    k dispozici nepřetržité poradenství 24 hodin denně, mohou využívat  
    služeb od jednorázových školení a revizních činností až po  
        celkovou péči o problematiku BOZP, PO a VTZ, vždy se snažíme  
Přístupy: [Hit Counter]     vyhovět individuálním požadavkům každého klienta.  
        Věříme, že i Vy se stanete našimi spokojenými klienty a ochráníte  
        tak svoji firmu před následky, které z nedodržování zákonných  
        povinností v této oblasti plynou.  
             
  Dále nabízíme:    

Odborné posouzení a stanovení počtu a druhu a rozmístění přenosných a pojízdných  
  hasících přístrojů, včetně jejich dodání.  

Odborné posouzení, rozmístění a vypracování soupisu výstražného, informačního  
  a bezpečnostního značení a tabulek, včetně jejich dodání.  

Provedení auditu dokumentace BOZP a PO, fyzického stavu pracovišť, objektů  
 

a technických zařízení.

 

Zastupování klientů při kontrolách státních orgánů.  
         
Způsob realizace námi nabízených činností a služeb je několik variant a vždy záleží na rozhodnutí klienta, kterou z nich zvolí.
Vždy doporučujeme, na počátku jakéhokoliv způsobu spolupráce, provedení auditu oblasti BOZP, PO a VTZ,
tak abychom věděli, kde mohou naše zkušenosti a vědomosti klientovi pomoci. Spolupráce je možná od pouhého
zajičtění školení zaměstnanců, přes spolupráci v některé z námi nabízených oblastí, až po komplexní zajištění všech oblastí,
které nabízíme. Při komplexním servisu, nabízíme klientovi, mimo jiné, i zastupování při kontrolách ze strany státních orgánů.